Monday to Tuesday 

8.30  Tutor Period 
8.45  Period 1 
9.40  Period 2 
10.40  Break 
10.55  Period 3 
11.55  Period 4 
12.55  Lunch 
13.30  Period 5 
14.30  Period 6 
15.30  End of Academy Day 

  

Wednesday/Thursday 

8.30  Tutor Period 
8.45  Period 1 
9.40  Period 2 
10.40  Break 
10.55  Period 3 
11.55  Period 4 
12.55  Lunch 
13.30  Period 5 
14.30  End of Academy day for Years 7,8 and 9  
15.30  End of Academy Day for Years 10, 11 and Manor College 

  

Friday 

8.30  Period 1 
9.30  Period 2 
10.30  Period 3 
11.30  Brunch 
12.00  Period 4 
13.00  Extended Tutor Period 
13.45  End of Academy day